Skip to main content

Graving og boring for høyspentkabler. Totalt cirka 5 kilometer grøfter i veier, fortau, dyrket mark og skogsområder.